fbpx

Program „Przedsiębiorstwo Fair Play”
to historia, idea, cele i realne korzyści

Ideą programu jest zachęcenie wszystkich firm w Polsce do zachowań etycznych i wprowadzenia stosownych zmian nie tylko w wewnętrznej organizacji pracy, ale także do kształtowania pozytywnych relacji ze społecznością lokalną oraz dbałości o środowisko naturalne.

„Przedsiębiorstwo Fair Play” ma wieloletnią tradycję. Program powstał w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w 1997 r. przez Polską Fundację Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw (obecnie: PARP), na projekty dotyczące promocji kultury przedsiębiorczości w Polsce. Projekt pt. „Etyka i kultura przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach” złożony przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym oraz Krajową Izbę Gospodarczą wygrał i był finansowany przez Unię Europejską. W efekcie prac Instytutu w latach 1997-1999 powstało opracowanie pt. „Zasady etycznej odpowiedzialności biznesu” zawierające m.in. studia przypadków ilustrujące trudne z etycznego punktu widzenia sytuacje, z jakimi spotykają się w trakcie swojej pracy przedsiębiorcy, został opracowany kodeks etyki oraz powstał program „Przedsiębiorstwo Fair Play”. Jego pierwsza edycja została przeprowadzona w 1998 r. i była skierowana do MSP, od drugiej edycji zrealizowanej w 1999 r. program „Przedsiębiorstwo Fair Play” przyjął formułę otwartą dla wszystkich przedsiębiorstw, niezależnie od liczby pracujących.

Firmy – laureaci programu mają możliwość wykorzystania wyników programu w ich działalności rynkowej, uzyskując w ten sposób dodatkowy, znaczący argument w walce konkurencyjnej. Uwiarygodnienie przedsiębiorstwa przez uczestnictwo w programie prowadzonym przez niezależne instytucje oraz poddanie się przez firmę badaniu wiarygodności i rzetelności stawia je w pozycji uprzywilejowanej we wszelkiego typu przetargach, konkursach ofertowych i reklamie. Program ma przebieg dwuetapowy, a oceny firm dokonują Komisje: Regionalne i Ogólnopolska, składające się z przedstawicieli administracji i samorządów (w tym gospodarczych), banków i instytucji finansowych, uczelni, organizacji przedsiębiorców, ZUS, organów podatkowych. Nad całością pieczę sprawuje Kapituła, w której zasiadają autorytety życia politycznego i gospodarczego.

Każdą edycję programu kończy Wielka Gala Finałowa, podczas której następuje ogłoszenie wyników.

Przedsiębiorstwa biorące udział w programie, respektując wartości etyczne na co dzień, doskonale radzą sobie na rynku odnosząc sukcesy gospodarcze. Potwierdza to tezę, że etyka i biznes nie są sprzeczne. W ostatnich latach coraz więcej firm dostrzega znaczenie przestrzegania uczciwych reguł gry i rzetelnego traktowania kontrahentów, pracowników, a także wywiązywania się ze zobowiązań podatkowych. Wzrasta także społeczna odpowiedzialność biznesu, czego przykładem może być udział przedsiębiorstw we wszelkiego rodzaju działaniach charytatywnych, wspieraniu fundacji, stowarzyszeń wyższej użyteczności, szkół, szpitali. Tego typu firmy zasługują na szczególne wyróżnienie.

Zapraszamy do kontaktu

Cele
programu

Promocja etyki

w działalności gospodarczej, rozumianej jako zespół norm rzetelnego postępowania we wzajemnych relacjach przedsiębiorców z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami oraz społecznością lokalną, władzą lokalną i państwową, działań zgodnych z obowiązującym prawem i powszechnie przyjętymi normami społecznymi.

Wspieranie rozwoju

firm poprzez promowanie przedsiębiorstw działających zgodnie z prawem i zasadami etyki, promowanie finalistów programu na rynkach krajowych i zagranicznych.

Poprawianie wizerunku

przedsiębiorstw polskich poprzez promowanie w środkach masowego przekazu firm, które rzetelnie, zgodnie z zasadami etyki prowadzą działalność gospodarczą.

Zachęcanie do zachowań etycznych

wszystkich firm w Polsce do zachowań etycznych i wprowadzania stosownych zmian w wewnętrznej organizacji pracy oraz podjęcia szkoleń w tym zakresie.

Cele programu wpisują się w normy i wymagania określone w zasadach społecznej odpowiedzialności biznesu.

Korzyści

Korzyści dla firm wynikające z udziału w programie:

 • Uzyskanie certyfikatu rzetelności (certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest czytelny nie tylko dla polskich partnerów, lecz również dla kontrahentów zagranicznych, jest jasnym przesłaniem, deklaracją stosowania najwyższych standardów etycznych i rzetelności w działalności gospodarczej).
 • Możliwość legitymowania się znakiem „Przedsiębiorstwo Fair Play” (poprzez uniwersalną wymowę logo i rzetelność weryfikacji – program jest skutecznym narzędziem budowania prestiżu firmy na rynku ogólnopolskim i światowym).
 • Wzmocnienie wizerunku firmy, nobilitacja i prestiż (miejsce w elitarnej grupie „Przedsiębiorstw Fair Play” daje możliwość nawiązania nowych korzystnych kontaktów handlowych, a także zwiększa zaufanie zarówno kontrahentów, jak i klientów).
 • Rekomendowanie laureatów władzom regionalnym i lokalnym oraz samorządowi gospodarczemu.
 • Nawiązanie nowych, korzystnych kontaktów handlowych.
 • Większe zaufanie ze strony klientów.
 • Lepsze stosunki z US.
 • Weryfikacja stosunków w firmie przez jej zarząd.
 • Integracja pracowników.
 • Możliwość udziału w programach specjalnych skierowanych wyłącznie do laureatów.
 • Opiekujemy się uczestnikami programu i budujemy trwałe relacje.
 • Szeroka promocja w mediach, podczas spotkań i wydarzeń ogólnopolskich i regionalnych, w biuletynach, w Internecie.
Przewodnik po korzyściach z udziału w programie

Organizatorzy

Program „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest afiliowany przy Krajowej Izbie Gospodarczej, a jego organizatorem jest Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym. W wielu województwach patronat honorowy objęli przedstawiciele władz regionalnych. Do współpracy nad programem zaproszono instytucje wspierania i promocji biznesu, organizacje pracodawców oraz kluby i stowarzyszenia przedsiębiorców w całym kraju – stanowiące zespół regionalnych administratorów.

 

W programie mogą zostać wręczone
następujące nagrody i wyróżnienia

Statuetka „Przedsiębiorstwo Fair Play”

Nagroda Główna – otrzymują ją najlepsze firmy spośród laureatów programu w danej edycji. Decyzje o jej przyznaniu podejmuje Kapituła podczas posiedzenia po zakończeniu II etapu. Najlepsi muszą nie tylko być wzorem do naśladowania, lecz także szczególnie wyróżniać się na tle laureatów danej edycji.

„Debiut Fair Play”

Nagroda dla firm, które uczestniczą w programie po raz pierwszy i wyróżniają się szczególnymi działaniami na tle laureatów debiutujących w danej edycji programu.

Wyróżnienie za szczególną działalność proekologiczną

Przyznawane firmom, które w swej działalności w sposób szczególny dbają o środowisko naturalne i podejmują wyjątkowe działania proekologiczne.

Wyróżnienie za innowacje

Przyznawane firmom, które prowadzą szczególną działalność innowacyjną w kategorii usługa, produkt, proces, marketing lub rozwiązanie organizacyjno-zarządcze.

Ambasador Fair Play w Biznesie

Nagroda przyznawana będzie osobowościom polskiego biznesu, wyłonionym spośród kierownictwa przedsiębiorstw będących wieloletnimi laureatami programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”, które przez co najmniej dziesięć kolejnych lat uzyskały tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play”.

Tytuł „Przyjaciel Programu Przedsiębiorstwo Fair Play”

Tytuł przyznawany osobom spoza uczestników programu, które angażują się w propagowanie programu oraz etyki w działalności gospodarczej.

„Honorowy Ambasador Fair Play”

Tytuł przyznawany przez „Ambasadorów Fair Play w Biznesie” osobom także spoza środowisk gospodarczych szczególnie zasłużonym dla propagowania idei fair play.

Certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play”

potwierdza rzetelność firmy i dbałość o właściwe relacje we wszystkich sprawdzanych w trakcie trwania programu dziedzinach, otrzymują przedsiębiorstwa, które spełniły wszystkie wymagania regulaminowe.

Złoty Certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play”

otrzymują firmy, które trzykrotnie poddały się wnikliwej weryfikacji w programie oraz którym został w trzech kolejnych edycjach przyznany tytuł i certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play”.

Złota Statuetka „Przedsiębiorstwo Fair Play”

otrzymują ją przedsiębiorstwa, które nieprzerwanie przez pięć lat wezmą udział w programie i każdorazowo uzyskają tytuł i certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play”.

Brązowe, Srebrne, Złote i Platynowe Laury „Przedsiębiorstwo Fair Play”

Certyfikaty ze specjalnym oznaczeniem w formie Laura. Otrzymują je przedsiębiorstwa, które nieprzerwanie, odpowiednio przez sześć, siedem, osiem i dziewięć lat wzięły udział w programie i uzyskały tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play”.

Platynowa Statuetka „Przedsiębiorstwo Fair Play”

otrzymują ją przedsiębiorstwa, którym Kapituła przyzna certyfikat w dziesięciu kolejnych edycjach.

Diamentowa Statuetka „Przedsiębiorstwo Fair Play”

trafia do przedsiębiorstw, którym Kapituła przyzna certyfikat w piętnastu kolejnych edycjach.

Semper Fidelis

Przedsiębiorstwa, którym Kapituła przyzna certyfikat w dwudziestu kolejnych edycjach, otrzymują nagrodę specjalną oraz tytuł honorowy „Semper Fidelis” (łac. zawsze wierny).

Nagroda jubileuszowa

W 2023 roku trafiła do 3 przedsiębiorstw, którym Kapituła przyznała certyfikat w dwudziestu pięciu kolejnych edycjach. Zobacz

Skontaktuj się z naszym ekspertem
i poznaj szczegóły uczestnictwa w programie!

  Imię i nazwisko *
  Adres e-mail *
  Numer telefonu

  * Pola oznaczone gwiązdką są obowiązkowe.

  Instytucje wspierające
  Organizator i partnerzy

  Organizator Programu:
  Program afiliowany przy KIG:
  Patronat Honorowy nad Galą 26. edycji programu Przedsiębiorstwo Fair Play

  Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.