Jak maksymalnie wykorzystać wiedzę i kreatywność swoich pracowników?

 • 3 czerwca 2019
 • Autor: Anna Szcześniak

Pomimo, że kreatywność jest jedną z najbardziej pożądanych u pracowników cech, większość pracodawców z sektora MŚP nie korzysta z niej w pełni. A przecież wiedza i umiejętności pracowników mają istotny wpływ na konkurencyjność i możliwości rozwoju przedsiębiorstwa. Z jednej strony przedsiębiorcy uznając, że sami najlepiej wiedzą, co należy robić, nie pytają pracowników o zdanie, a z drugiej strony wielu pracowników nie pytanych, nie dzieli się swoimi pomysłami.

Jak temu zaradzić? Istnieje wiele sposobów na zmotywowanie pracowników do dzielenia się swoimi pomysłami na nowe projekty, usługi, produkty, zmiany w organizacji pracy, czy innymi koncepcjami, które mogą przyczynić się do osiągnięcia korzyści przez przedsiębiorstwo. Warto podejść do nich z powagą i otwartością!

Informuj pracowników o celach biznesowych

Podstawą wszelkich działań w przedsiębiorstwie jest poprawna komunikacja. Jeżeli chcesz w większym stopniu włączyć pracowników do zarządzania przedsiębiorstwem i stawiania czoła wyzwaniom, regularnie informuj ich o celach, sukcesach i problemach firmy. Przynajmniej dwa razy w roku warto spotkać się z wszystkimi pracownikami, aby bezpośrednio poinformować ich o sytuacji firmy. Jeśli to nie jest możliwe ze względu na specyfikę przedsiębiorstwa, można zorganizować spotkania w działach, brygadach lub innych zespołach. Przekazywać informacje można też w wiadomości e-mail, w firmowym newsletterze, infokiosku lub za pośrednictwem listu czy ulotki od kierownictwa. Ważne, aby pracownicy zaczęli myśleć o możliwych korzystnych zmianach z uwzględnieniem celów przedsiębiorstwa.

Udostępnij skrzynkę pomysłów

Najprostszym sposobem na pozyskanie wartościowych spostrzeżeń jest udostępnienie w dogodnym miejscu tzw. skrzynki pomysłów, do której pracownicy mogą wrzucać swoje propozycje w dowolnym czasie. Ważne, żeby wszyscy wiedzieli, gdzie skrzynki są rozlokowane i co się będzie działo ze zgłoszonymi propozycjami. W ramach takiego systemu każdy pracownik będzie mieć szansę na przekazanie w formie wniosków (lub w innej formie) swoich przemyśleń.

Zgłaszane sugestie można rozpatrywać raz na miesiąc, kwartał czy też z inną częstotliwością, a o ich przydatności oraz możliwości wdrożenia należy informować autorów. Okresowo warto też przedstawić efekty akcji wszystkim pracownikom. Uzasadnione jest zastanowienie się nad premiowaniem autorów zgłaszanych pomysłów: za samo zgłoszenie oraz dodatkowo w przypadku podjęcia decyzji o wdrożeniu pomysłu. Rolę skrzynki pomysłów może spełniać dedykowana e-skrzynka. Wiele przedsiębiorstw ustanawia też „Pełnomocnika ds. Innowacji”, który przyjmuje sugestie pracowników według ustalonej procedury.

Ogłoś konkurs na innowacje

W konkursach na innowacje możesz położyć większy nacisk np. na pracę zespołową, jeśli chcesz ją wzmocnić w Twojej firmie, lub na nowe pomysły w konkretnych dziedzinach. Przeprowadzane regularnie pozwolą nie tylko na doskonalenie kultury zarządzania, ale przede wszystkim usprawnią proces wprowadzania innowacji, co będzie przekładać się na wzbogacanie oferty firmy, a ostatecznie na wzrost zainteresowania klientów. Poczucie współzawodnictwa pobudzi zespół do kreatywnego myślenia, zwłaszcza jeśli autorzy pomysłów zostaną docenieni na forum firmy.

Wprowadź rotację zadań

Dostrzeżenie punktów wymagających udoskonalenia przychodzi zdecydowanie łatwiej osobom, które właśnie zapoznają się danym zagadnieniem, niż pracownikom zajmującym się nim od wielu lat, przyzwyczajonym do pewnych rozwiązań. Podczas wykonywania nierutynowych dla siebie czynności uwaga pracownika jest wyostrzona. Dzięki temu może odkryć łatwiejsze, szybsze lub tańsze sposoby wykonania powierzonych mu prac. Rotacja zadań pozwala zidentyfikować korzystne dla firmy zjawiska i działania, które warto upowszechniać, jak i te niebezpieczne czy niekorzystne, które trzeba wyeliminować. To czy i w jakim stopniu da się ją wprowadzić jest uzależnione od charakteru i specyfiki firmy, ale z pewnością jest to rozwiązanie warte rozważenia.

Przeprowadź burzę mózgów

W przypadku, kiedy chcesz rozwiązać konkretny problem lub poznać zdanie pracowników w określonej kwestii, zorganizuj szybką burzę mózgów. Do udziału zaproś nie tylko te osoby, które mają największe kompetencje w danym obszarze, ale też te, które nie są z nim na co dzień związane. Zadbaj o to, aby zebrana grupa była zróżnicowana pod względem wieku i stażu pracy. To szansa na poznanie nieszablonowych pomysłów, które być może da się wdrożyć z korzyścią dla firmy.

Zorganizuj warsztaty

Jeżeli np. planujesz wprowadzenie projektu, nad którym pracować będzie dana grupa pracowników, warto zaangażować ich w proces tworzenia rozwiązań, które zostaną w tym projekcie użyte. Da im to głębsze zrozumienie nowych narzędzi, procesów i zasad oraz ułatwi ich przyswojenie, a przez to zdecydowanie usprawni start projektu. Dawanie pracownikowi poczucia wtajemniczenia od wczesnych etapów realizacji projektu zwiększa też jego poziom zaangażowania i zmotywowania.

Pytaj o sugestie zmian w trakcie ocen okresowych

Jeśli przeprowadzasz ocenę okresową pracowników, zaplanuj w niej część poświęconą możliwości zgłaszania przemyśleń i sugestii zmian. Pytanie na ten temat powinno znaleźć się zarówno w formularzu pisemnym samooceny pracownika, jak i w trakcie rozmowy z przełożonym. Ważne by wszyscy pracownicy wiedzieli, że za pośrednictwem swoich przełożonych mogą zgłaszać pomysły na innowacje.

Możliwość skorzystania z przedstawionych rozwiązań zależy od rodzaju prowadzonej działalności i specyfiki firmy. Zastanów się, które z nich sprawdzą się w Twoim przedsiębiorstwie, przetestuj je, obserwuj efekty i wypracuj własny system działania. Czy to się opłaca? Korzyści wprowadzenia kultury innowacji mogą wykroczyć poza Twoje oczekiwania, a nie wiążą się z nimi wysokie koszty. Kreatywność Twojego zespołu wzrośnie, pracownicy będą czuli się bardziej zmotywowani i zaangażowani w realizowane zadania. W efekcie będą bardziej skłonni do ponoszenia odpowiedzialności, wzrośnie ich efektywność i poczucie satysfakcji. Potencjał Twojego zespołu wzrośnie o wiedzę i umiejętności pracowników wykraczające poza ich dotychczasowy zakres obowiązków, co z pewnością odbije się w wynikach finansowych firmy.

Powiązane wpisy

Skontaktuj się z naszym ekspertem
i poznaj szczegóły uczestnictwa w programie!

  Imię i nazwisko *
  Adres e-mail *
  Numer telefonu

  * Pola oznaczone gwiązdką są obowiązkowe.

  Instytucje wspierające
  Organizator i partnerzy

  Organizator Programu:
  Program afiliowany przy KIG:
  Patronat Honorowy nad Galą 26. edycji programu Przedsiębiorstwo Fair Play

  Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.